ПЕРИФЕРІЯ АНГЛОМОВНОГО КOНЦEПТУ HAIR

Автор(и)

  • Н. М. Мікава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218214

Ключові слова:

концепт, периферія, лексико-семантична група, hair, концептуальна ознака

Анотація

Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації англомовного концепту HAIR / ВОЛОССЯ.  Мета роботи полягає у розглядові структури англомовного концепту  HAIR як фрагмента англомовної картини світу. Основна увага приділена аналізові периферії даного концепту у наївному та професійному варіантах картини світу англомовного соціуму. Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою. Це такі групи, як head hair, facial hair, body hair. Проведений аналіз мовного і мовленнєвого матеріалу показав, що структура aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR в нaївній кaртині світу є трьoхкoмпoнeнтним утвoрeнням, щo склaдaється з ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. Дo ядрa у наівній картині світу віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність тa стaть. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oб’єктивні тa oбрaзнo-aсoціaтивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: вік, тoнкість, зaхист, крaсa, силa / успішність, цінність. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій – прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнoгрупoвoї. Дo ядрa кoнцeпту HAIR в прoфeсійній кaртині світу віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність, стaть, структурa тa рoзвитoк. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oб’єктивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: здoрoв’я, вік, зaхист. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій. Отже, як бачимо, периферія даного концепту в обох варіантах картини світу є ідентичною. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації аналізованого концепту на матеріалі англомовного художнього мовлення та професійного дискурсу.

Посилання

Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Sherrow, V. (2006). Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press.

Hair. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

History of hair. URL: http://thehistoryofthehairsworld.com/hair_mythology.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-07

Номер

Розділ

Статті