DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218213

КОГНІТИВНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ

О. П. Матузкова, К. В. Безпалова

Анотація


У статті описується провідний у сучасному соціогуманітарному знанні загальногуманітарний міждисциплінарний когнітивний підхід до вивчення ідентичності. Актуальність статті обумовлена необхідністю комплексного аналізу, систематизації й опису численних досліджень з метою віднесення їх до когнітивного підходу. Міждисциплінарний когнітивний підхід до вивчення ідентичності досліджується з погляду об'єкта вивчення, напрямків і проблематики досліджень, векторних визначень ідентичності, її функцій, видів і механізмів. Вивчаються й описуються фундаментальні теорії, які сприяли формуванню цього підходу. Мета пропонованої статті – систематизація і опис основних особливостей досліджень ідентичності в ХХІ столітті в межах зазначеного міждисциплінарного підходу. Об'єкт статті –  загальногуманітарний міждисциплінарний когнітивний підхід до вивчення ідентичності. Предмет – напрямки й об'єкти досліджень у цьому підході, векторні визначення ідентичності, її функцій, видів і механізмів у межах зазначеного підходу. У роботі застосовується комплекс методів, а саме: спостереження, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, таксономії та моделювання. У ХХІ столітті дослідження ідентичності в межах загальногуманітарного когнітивного підходу спрямовані на вирішення векторних проблем психології особистості, соціальної та когнітивної психології: взаємозв'язків між індивідуальним і колективним, між персональною та соціальною ідентичностями, між категоризацією і соціальним порівнянням, що забезпечують процес формування ідентичності. Ідентичність розглядається як феномен індивідуальної та надіндивідуальної свідомості, що представляє результат емоційнокогнітивного процесу усвідомлення індивідом своєї групової приналежності і результат самосвідомості спільноти, що характеризує її як колективну цілісність.

Ключові слова


базисні теорії; векторні визначення ідентичності; ідентичність; міждисциплінарний когнітивний підхід; механізми ідентичності; функції ідентичності

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva G. M. (2000) Psihologiya sotsialnogo poznaniya. M. 216 s.

Vodolazhskaya T. V. (2003) Identichnost grazhdanskaya. Sotsiologiya: Entsiklopediya. Sost. A. Gritsanov, V. Abushenko i dr. Minsk: Interpresservis; Knizhnyiy dom. S. 349-350.

German N. F. (2009) Lingvokulturnaya identichnost sub'ekta sovremennoy mezhkulturnoy kommunikatsii: dis… kand. kulturologii: 24.00.01 Chelyabinsk. 159 s.

Ivanova N. L., Rumyantseva T. V. (2009) Sotsialnaya identichnost: teoriya i praktika. M: Izd-vo SGU. 453 s.

Karasik V. I. (2010) Yazyikovaya kristallizatsiya smyisla. M.: Gnozis. 351 s.

Malahov Yu. S. (2011) Identichnost. Novaya filosofskaya entsiklopediya v 4 t. Institut filosofii RAN, Nats. obsch.- nauchn. fond; Nauchno-red. sovet: preds. V. S. Stenin. M.: Myisl. T. II. S. 78-79.

Matuzkova E. P. (2012) Etapyi stanovleniya istoriko-ponyatiynoy problematiki identichnosti v sotsiogumanitarnom znanii HH veka. Nova fIlologIya. ZbIrnik naukovih prats. Zaporizhzhya: ZNU. # 54. S. 63-68.

Matuzkova E. P. (2014) Identichnost i lingvokultura: metodologiya izucheniya: monografIya. Odessa: Izdatelstvo KP OGT. 333 s.

Naumenko L. I. (2003) Identifikatsiya. Sotsiologiya: Entsiklopediya. Sost. A. A. Gritsanov i dr. Minsk: Interpresservis; Knizhnyiy dom. S. 344.

Tajfel H. (1982) Social identity and intergroup relations. Cambridge and Paris. 546 p.

Tajfel H., Turner J. C. (1986) The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of Intergroup relations. Chicago. P. 7-24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреева Г. М. Психология социального познания. М., 2000. 216 с. 

Водолажская Т. В. Идентичность гражданская. Социология: Энциклопедия. Сост. А. Грицанов, В. Абушенко и др. Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. С. 349-350. 

Герман Н. Ф. Лингвокультурная идентичность субъекта современной межкультурной коммуникации: дис… канд. Культурологии. Челябинск, 2009. 159 с.

Иванова Н. Л., Румянцева Т. В. Социальная идентичность: теория и практика. М: Изд-во СГУ, 2009. 453 с.

Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла. М.: Гнозис, 2010. 351 с. 

Малахов Ю. С. Идентичность. Новая философская энциклопедия в 4 т. Институт философии РАН, Нац. общ.- научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Стенин.  М.: Мысль. Т. ІІ. 2011. С. 78-79.

Матузкова Е. П. Этапы становления историко-понятийной проблематики идентичности в социогуманитарном знании ХХ века. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запорiжжя: ЗНУ, 2012.  № 54. С. 63-68.

Матузкова Е. П. Идентичность и лингвокультура: методология изучения: монографія. Одесса: Издательство КП ОГТ, 2014. 333 с.

Науменко Л. И. Идентификация. Социология: Энциклопедия. Сост. А. А. Грицанов и др. Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. С. 344.

Tajfel H. Social identity and intergroup relations. Cambridge and Paris, 1982. 546 p.

Tajfel H., Turner J. C. The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of Intergroup relations. Chicago, 1986. P. 7-24.  

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.