DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186298

ЛІНГВІСТИЧНІ АТРИБУТИ АНГЛІЙСЬКИХ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ДЕНУМЕРАТИВІВ

І. К. Кобякова, С. О. Швачко

Анотація


Стаття фокусує увагу на семантичних та формальних девіаціях числівників та їх денумеративів в англомовному дискурсі (об’єкт дослідження), процесах їх модифікації, конвергенції та дивергенції зазначеної діади (предмет дослідження). Поставлені завдання вирішуються в ендозонах етимологічних джерел, термінологізації та детермінологізації, дискурсивному аналізі, у фразеологічній лексикалізації, у словотворчій активності та лакунології. Актуальність роботи верифікується її топікальністю та зацікавленістю учених цією малодослідженою проблемою. Емпіричним матеріалом дослідження слугували автентичні лексикографічні статті та релевантні ситуації з різних дискурсів. Лінгвістичний експеримент об’єктував статистичні дані про семантичну дистанцію між числівниками та денумеративами. У роботі використаний досвід учених з проблем квантитативності та сучасних методів дослідження. У статті зроблено аналіз лінгвістичних атрибутів числівників за схемою сім чудес – виразом, що слугує конектором змістовної частини. Робота забезпечується дією універсальних та релевантних спеціальних методів. Пріоритетними виступають дискурсивний, компаративний та синергетичний підходи до емпіричного матеріалу. Серед дериватів-денумеративів виокремлюються лексичні одиниці частиномовного корпусу та службові синтаксичні слова. Формалізація їх статусу у різних дискурсах об’єктивує дієвість процесів конвергенції та дивергенції. Семантично ближчими є одиниці типу three → third class, в яких денумератив зберігає сему трійки, але збагачується при цьому квалітативною семою. Атрибутами лакунарності числівників та денумеративів виступають категорії негації, пропуску, нестачі імплікованих референтів. Результати творчого пошуку мають вихід у теорію квантитативності та практичну дидактику, фокусуючи увагу на прикладній значущості теоретичного матеріалу. Перспективою в роботі є подальше лінгвістичне дослідження атрибутів мезуративів (слова міри й ваги) з огляду на те, що числівники та слова міри й ваги є базовими метаметазнаками біцентричного лексико-семантичного поля кількості.

Ключові слова


лінгвістичні атрибути; числівники; денумеративи; конвергенція; дивергенція; семантичні та формальні модифікації; лакунарність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Anokhina, T. O. (2018). Korpusnyj lakunikon anhlomovnoyi ta ukrayinomovnoyi kartyn svitu : monohrafiya. Sumy : Sumskyj derzhavnyj universytet.

Berezhan, S. G. (1973). Semanticheskaya e`kvivalentnost` leksicheskikh edinicz. Kishinev: Shtiinu, 1973. 371 s.

Vyazemskij, P. A. «Sem` pyatnicz na nedele» URL: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/%D0%A1%D0%A6_1826_ (%D0%94%D0%9E).

Dombrovan, T. I. (2012). Razvitie yazy`ka Razvitie yazy`ka kak informaczionnoj sinergeticheskoj sistemy` // Li`ngvi`stika KhKhI` stoli`ttya: novi` dosli`dzhennya i` perspektivi. K. : Logos, 2012, 83–90.

Zhabotynskaya, S. A. (1982). Chyslytelnye sovremennoho anhlyjskoho yazыka (K voprosu o katehoryal nom statuse): dys... kand. fylol. nauk. Kyiv.

Zhluktenko, Yu. O. (1962). Porivnyalna hramatyka ukrayins koyi ta anhlijskoyi mov. Kyiv : Radyanska shkola.

Lomonosov, M. V. (1952). O ymenax chyslytelnykh. In Trudy po fylolohyy 1739–1758. Poln. sobr. soch. Moskva–Lenynhrad : Yzd-vo AN SSSR, T. 7, 475–478.

Pushkyn, A. S. (2012). Evhenyj Onehyn. Dramy. Poemi; posleslovye y prymech. T. V. Nadozyrnoj; xudozh-oformytel A. V. Kysel. Kharkiv : Folyo.

Strogac, S. (2019). Ekskursiya matematykoyu. Yak cherez hoteli, ryb, kaminci i pasazhyriv zrozumity cyu nauku. Kyyiv : Nash format.

Suprun, A. E. (1969). Slavyanskye chyslytelnye. Stanovlenye chyslytelnykh kak osoboj chasty rechy. Minsk : Yzd-vo BHU.

Taranecz`, V. G. (1999). Pokhodzhennya ponyattya chisla i` jogo movnoyi reali`zaczi`yi (do vitoki`v i`ndoyevropejs`koyi pramovi). Odesa : Astroprint.

Shvachko S. O. Kvantytatyvni odynytsi anhliiskoi movy: perekladatski aspekty : navchalnyi posibnyk / S. O. Shvachko. – Vinnytsia : Nova knyha, 2008. – 128 s.

Kobyakova, I. (2016).Teaching Translation: Objective and Methods / I. Kobyakova, S. Shvachko // Advanced Education. N 5. Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 9–13. http://nbuv.gov. ua/UJRN/novocv_2016_5_4.

Kolegaeva, I. (2018). Academic and literary communication: Addressability, statuses, and functioning / I. Kolegaeva, L. Strochenko // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, III (2), December 2018, p. 72–104. DOI: 10.2478/lart-2018-0015.

OALDCR – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / ed. A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield. London: Oxford University Press, 1958. 1527 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анохина Т. О. Корпусний лакунікон англомовної та україномовної картин світу: монографія. Суми : Сумський державний університет, 2018. 588 с.

Бережан С.Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц / отв. ред. Н.Г. Корлэтяну. Кишинев: Штиину, 1973. 371 с.

Вяземский П. А. «Семь пятниц на неделе». URL: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A 1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/%D0%A1%D0%A6_1826_ (%D0%94%D0%9E).

Домброван Т. И. Развитие языка Развитие языка как информационной синергетической системы // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. К. : Логос, 2012. С. 83–90.

Жаботинская С. А. Числительные современного английского языка (К вопросу о категориальном статусе) : дис... канд. филол. наук. Киев, 1982. 208 с.

Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов. Київ : Радянська школа, 1962. 160 с.

Ломоносов М. В. О именах числительных // Труды по филологии 1739–1758. Полн. собр. соч. Москва–Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. Т. 7. С. 475–478.

Пушкин А. С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы; послесловие и примеч. Т. В. Надозирной; худож.-оформитель А. В. Кисель. Харьков : Фолио, 2012. 430 с.

Строґац С. Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку / переклад з англійської Анастасія Дудченко. Київ : Наш формат, 2019. 256 с.

Супрун А. Е. Славянские числительные. Становление числительных как особой части речи. Минск : Изд-во БГУ, 1969. 232 с.

Таранець В. Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації (до витоків індоєвропейської прамови). Одеса : Астропринт, 1999. 116 с.

Швачко С. О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти : навчальний посібник. Вінниця : Нова книга, 2008. 128 с.

Kobyakova I. Teaching Translation: Objective and Methods / I. Kobyakova, S. Shvachko // Advanced Education. N 5. Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2016. P. 9–13. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/novocv_2016_5_4.

Kolegaeva I. Academic and literary communication: Addressability, statuses, and functioning / I. Kolegaeva, L. Strochenko // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, III (2), December 2018, p. 72–104. DOI: 10.2478/lart-2018-0015.

OALDCR – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / ed. A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield. London: Oxford University Press, 1958. 1527 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.