DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186248

ТОПОНІМІЧНА ЛЕКСИКА ТА МЕТОДИ ЇЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ

Є. М. Музя

Анотація


Стаття розкриває процес розвитку та становлення найбільш важливих методів топонімічних досліджень - етимологічного, історичного та формантного методів, а також використання отриманих результатів в англомовній лексикографічній практиці.У традиційній лінгвістиці при вивченні топонімів застосовується кілька основних методів - етимологічний, історичний, формантний, типологічний. Два з них, які можна вважати взаємодоповнюючими, - етимологічний і історичний - дозволяють простежити генезис топонімів, виявити зв’язок між топонімами та іншими верствами лексики. Історичний, крім того, дає можливість зібрати інформацію про культурно-історичне тло, що стоїть за топонімічної лексикою. Формантний метод направлений на вивчення топонімів як елементів лексичної системи, що характеризуються певною структурою, складові частини якої відрізняються рядом специфічних рис. Етимологічний та історичний методи вивчення топонімів зберігають свою актуальність, що пояснюється не тільки їх значимістю для лінгвістичних досліджень, а й, в меншій мірі, тим, що отримується в ході цих видів аналізу топонімів матеріал важливий для інших галузей науки, таких як історія, етнографія і географія, культурологія. Тісно пов’язаний з етимологічним і історичним пошуком і формантний метод, суть якого полягає у виокремленні в топонімічних назвах повторюваних елементів топооснов і топоформант (префіксальних і суфіксальних), відновлення внутрішньої форми яких розкриває їх споконвічну семантику. Наочно показує потенціал формантного методу і робота В.Н. Топорова і О.Н. Трубачова, в якій проводиться лінгвістичний аналіз всієї гідронімії Верхнього Подніпров’я. Прокласифікувавши весь матеріал по формантам, автори роботи отримали можливість дізнатися про час утворення назви, нанести отримані дані на карту, а також провести етимологічний аналіз назв, який також дає можливість визначити мову-джерело топоформант і його семантику. Таким чином, проведене дослідження показало, що використані в лінгвістиці методи вивчення топонімічної лексики, особливо в своїй сукупності, дають досить повну інформацію як про етимологію даного розряду лексики, так і про структуру та семантику.

Ключові слова


топонім; етимологізування; лесикографічна практика; методи лінгвістичного дослідження; лексикографічна практика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


BIletskiy, A.O. (1996). Osnovi etimologIchnih doslIdzhen onomastichnogo materIalu // Onomastika. K., 3-16.

Bulich, S.K. (1904). Ocherk istorii yazyikoznaniya v RossiiT. 1. S.Pb.

Grot, Ya.K. (1876). Zametka o nazvaniyah mest // Filologicheskie razyiskaniya Ya. Grota T. 1. S.Pb., 233 – 249.

Illich-Svityich, V.M. (1962). O printsipah etimologicheslogo issledovaniya toponimiki // Pitannya toponImIki ta onomastiki: sb.st./vIdp. red. K.K. TsIluyko. K., 216-217.

Karpenko, Yu.A. (1970). Istoriya etimologicheskogo metoda v otechestvennoy toponimike // Razvitie metodov toponimicheskih issledovaniy: sb. statey / otv. red. E.M. Pospelov. M., 25-38.

Kravchuk, R.V. (1962). Pro etimologIzuvannya toponImIchnih nazv // Pitannya toponImIki ta onomastiki: sb. st./ vIdp. red. K.K. TsIluyko. K., 218-219.

Murzaev, E.M. (1974). Osnovnyie napravleniya toponimicheskih issledovaniy. Printsipyi toponimiki: sb. st.; pod red.V.A. Nikonova, O.N. Trubacheva. M.: Myisl.

Orlov, A.F. (1907). Proishozhdenie nazvaniy russkih i nekotoryih zapadnoevropeyskih rek, gorodov, plemYon i mestnostey. Velsk: Tipografiya M.P. Kispemskogo.

Toporov, V.N. (1962). Lingvisticheskiy analiz gidronimov Verhnego Podneprovya. M.

Trubachyov, O. N. (1968). Nazvaniya rek Pravoberezhnoy Ukrainyi. M.

Blackie, С. (1875). Etymological geography; with an introduction by J. S. Blackie. London :Daldy, Isbister, & Co.

Carter, Floreen Ellen. (1984). Place Names of Ontario Vol. 1. London;Ont: Phelps Publishing.

Douglas, R. (1922). Meaning of Canadian City Names. Ottawa: F.A. Acland.

Gibson, T. A. (1840). Etymological geography: being a classified list of terms & epithets of most frequent occurrence, entering, as postfixes or prefixes, into the composition of geographical names. London.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білецька А.О. Основи етимологічних досліджень ономастичногоматеріалу // Ономастика.- К., 1966. C. 3-16.

Булич С.К. Очерк истории языкознания в РоссииT. 1. С.Пб., 1904. 1760 c.

Грот Я.К. Заметка о названиях мест // Филологические разыскания Я. Грота Т. 1. С.Пб., 1876. C. 233-249.

Иллич-Свитыч В.М. О принципах этимологичеслого исследования топонимики // Питання топоніміки та ономастики: сб.ст./відп. ред. К.К. Цілуйко.- К., 1962.С. 216-217.

Карпенко Ю.А. История этимологического метода в отечественной топонимике // Развитие методов топонимических исследований: сб. статей / отв. ред. Е.М. Поспелов. М., 1970. С. 25–38.

Кравчук Р.В. Про етимологізування топонімічних назв // Питання топоніміки та ономастики: сб. ст./ відп. ред. К.К. Цілуйко. К., 1962. C. 218-219.

Мурзаев Э.М. Основные направления топонимических исследований. Принципы топонимики: сб. ст.; под ред.В.А. Никонова, О.Н. Трубачева. М.: Мысль, 1974. 382 c.

Орлов А.Ф. Происхождение названий русских и некоторых западноевропейских рек, городов, племён и местностей. Вельск: Типография М.П.Киспемского, 1907. 430 с.

Топоров В.Н. Лингвистический анализ гидронимов ВерхнегоПоднепровья. М., 1962. 271c.

Трубачёв О. Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968. 289 c.

Blackie С. Etymological geography; with an introduction by J. S. Blackie. London: Daldy, Isbister, & Co., 1875. 196 p.

Carter, Floreen Ellen. Place Names of Ontario Vol. 1. London; Ont.: Phelps Publishing, 1984. 783 p.

Douglas, R. Meaning of Canadian City Names/ R. Douglas. Ottawa: F.A. Acland, 1922. 21 p.

Gibson T. A. Etymological geography: being a classified list of terms & epithets of most frequent occurrence, entering, as postfixes or prefixes, into the composition of geographical names. Black.  London, 1840. 1020 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.