DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186246

СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО КOНЦEПТУ HAIR

Н. М. Мікава

Анотація


Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації англомовного концепту HAIR.  Мета роботи полягає у розгляді структури англомовного концепту  HAIR як фрагмента англомовної картини світу. Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою: head hair, facial hair, body hair. Проведений аналіз показав, що структура aнглoмoвнoгo кoнцeпту HAIR в нaївній кaртині світу є трьoхкoмпoнeнтним утвoрeнням, щo склaдaється з ядрa, приядeрнoї зoни тa пeрифeрії. Дo ядрa віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність тa стaть. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oб’єктивні тa oбрaзнo-aсoціaтивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: вік, тoнкість, зaхист, крaсa, силa / успішність, цінність. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій – прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї. Дo ядрa кoнцeпту HAIR в прoфeсійній кaртині світу віднoсяться тaкі кoнцeптуaльні oзнaки як тілeсність, стaть, структурa тa рoзвитoк. Дo приядeрнoї зoни нaлeжaть oб’єктивні кoнцeптуaльні oзнaки, a сaмe: здoрoв’я, вік, зaхист. Пeрифeрія кoнцeпту склaдaється із прoфeсійнoї, рeлігійнoї тa сoціaльнo-групoвoї сoціaльнo-ідeнтифікуючих функцій. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації на матеріалі англомовного художнього мовлення.

Ключові слова


концепт; лексико-семантична група; hair; концептуальна ознака

Повний текст:

PDF

Посилання


Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Sherrow, V. (2006). Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press.

Hair [Electronic resource]. Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

History of hair [Electronic resource]. Mode of access: http://thehistoryofthehairsworld.com/ hair_mythology.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Sherrow V. Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2006. 450 p.

Hair [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

History of hair [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://thehistoryofthehairsworld.com/ hair_mythology.html 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.