ВАРІАТИВНИЙ ХАРАКТЕР МЕЛОДИЧНОГО КОНТУРУ У МОВЛЕННІ ІРЛАНДЦІВ

Автор(и)

  • Д. В. Бубнов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.2(39).118595

Ключові слова:

ірландський, висхідний, маркер, що ідентифікує, двомовність, національний

Анотація

Пропонована стаття присвячена дослідженню мелодійних характеристик у мовленні ірландців. Своєрідність ірландського варіанту як національного різновиду англійської мови полягає в тому, що в країні функціонують і взаємовпливають дві мови - англійська та ірландська. Проведене дослідження довело ступінь варіативності мелодійних характеристик, виявило загальноірландські специфічні особливості (високий відсоток вживання висхідної шкали), які можуть виступати маркерами, що ідентифікують регіональну належність.

Посилання

Valigura, O. R. (2010). Lingvokognity`vni i komunikaty`vni osnovy` fonety`chnoyi interferenciyi (ekspery`mental`no-fonety`chne doslidzhennya anglijs`kogo movlennya ukrayinciv) / O. R. Valigura: Avtoref. dy`ss. dokt. filol. nauk 10.02.04 – germans`ki movy`, 10.02.15 – zagal`ne movoznavstvo. – Ky`yiv.

Domashev, A. Y`. (2005). Osnovnye xaraktery`sty`ky` ponyaty`ya "nacy`onal`nij vary`ant ly`teraturnogo yazyka". In Trudi po germanskomu yazykoznany`yu y` socy`oly`ngvy`sty`ke / Y`nsty`tut ly`ngvy`sty`chesky`x y`ssledovany`j. – SPb: Nauka, 857-865.

Zhluktenko, Yu. A. (1981). Teory`ya nacy`onal`nyx vary`antov yazyka // Vary`anty poly`nacy`onal`nyx ly`teraturnyx yazykov. – Ky`ev: Naukova dumka, 5-9.

Kalygy`n, V. P. (2000). Kel`tsky`e yazyky`. In Yazyky` my`ra. Germansky`e yazyky`. Kel`tsky`e yazyky`. M.: Academia, 388-391.

Karpova, D. M. (2017). Specy`fy`ka rechevogo povedeny`ya muzhchy`n y` zhenshhy`n Uэl`sa v uslovy`ya by`ly`ngvy`zma. In Zapy`sky` z romano-germans`koyi filologiyi. 1(38). Odesa, 60-68.

Kostromy`na, O. V. (2015). Sociofonety`chni osobly`vosti avstralijs`kogo varianta anglijs`koyi movy` (ekspery`mental`no-fonety`chne doslidzhennya na materiali spontannogo movlennya): Avtoref. dy`s.... kand. filol. nauk: 10.02.04 – germans`ki movy`. Odesa.

Marty`ne, A. (1972). Problemy dvuyazychnogo opy`sany`ya. In Novoe v ly`ngvy`sty`ke. – Vyp. VI. M.: Progress, 277-289.

Potapova, R. K., Potapov, V. V. (2006). Yazyk, rech`, ly`chnost`. M.: Yazyky` slavyanskoj kul`tury.

Pry`syazhnyuk, O. Ya. (2004). Prosody`chni osobly`vosti tery`torial`ny`x ty`piv bry`tans`koyi vy`movy` (ekspery`mental`no-fonety`chne doslidzhennya na materiali shesty` tery`torial`ny`x ty`piv bry`tans`koyi vy`movy`): Avtoref. Dy`s.... kand. filol. nauk: 10.02.04 – germans`ki movy`. Odesa.

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna lingvisty`ka: terminologichna ency`klopediya. – Poltava: Dovkillya.

Stepanov, G. V. (1998). Nacy`onal`nyj yazyk. In Yazykoznany`e. Bol`shoj ency`klopedy`chesky`j slovar` / Gl. red. V. N. Yarceva. M.: Bol`shaya Rossy`jskaya ency`klopedy`ya, 325-326.

Shvejcer, A. D. (1983). Socy`al`naya dy`fferency`acy`ya angly`jskogo yazyka v SShA. – M.: Nauka.

Shevchenko, T. Y`. (2011). Fonety`ka y` fonology`ya angly`jskogo yazyka. Dubna: Feny`ks.

Cruttenden, A. (2001). Gimson's Pronunciation of English. – Sixth edition. – London: Hodder Arnold.

Hockett, C. F. (1968). A Course in Modern Linguistics. New York: Macmillan.

Wells, J. (1982). Accent of English. Vol. 1-3.Cambridge: CUP.

Slovar` socy`oly`ngvy`sty`chesky`x termynov (2006). M.: Y`nsty`tut yazykoznany`ya RAN.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-15

Номер

Розділ

Статті