Записки з романо-германської філології

Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах.

ISSN 2307-4604 (Print)

ISSN 2518-7627 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 747 від 13.07.2015 р
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1 (36) (2016)

Зміст

Статті

ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ У МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ СХВАЛЕННЯ, ПОХВАЛИ, КОМПЛІМЕНТУ ТА ЛЕСТОЩІВ PDF (Русский)
Н. О. Бігунова С. 3-10.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФОСЕМІОТИЧНОГО КОДУВАННЯ НАРАТИВНОЇ ПОЛІФОНІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF
О. В. Білецька С. 11-22.
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК LINGUA FRANCA В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Русский)
О. В. Домніч C. 23-32.
ДЕКОМПРЕСІЯ ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ PDF
С. В. Єрьоменко С. 33-38.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: МОРФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Н. В. Загребельна С. 39-44.
ІНТОНАЦІЙНІ МЕЛОДІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЕЛЬСЬКОГО ТИПУ ВИМОВИ PDF (Русский)
Д. М. Карпова С. 45-51.
ВЕРБАЛЬНЕ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У МОВЛЕННІ ШЕФ-КУХАРЯ PDF (Русский)
О. К. Ковальчук С. 52-57.
КОГНІЦІЯ, СЕМІОЗИС, КОМУНІКАЦІЯ: ПРО ЩО ДУМАЛОСЬ У МИНУЛІ 25 РОКІВ PDF (Русский)
І. М. Колегаєва С. 58-76.
СПЕЦИФIКА ПОЛIТИКИ ФРАНЦIЇ В ГАЛУЗI НАЦIОНАЛЬНОЇ МОВИ ТА НЕОЛОГIЇ. ОСНОВНI ВИМIРИ PDF
О. В. Косович С. 77-83.
ФЕНОМЕН ПАМ’ЯТІ В РОМАНІ ТАН ТВАН ЕНГ THE GARDEN OF EVENING MISTS: ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНГВО-КОГНІТИВНОГО КОНЦЕПТУ MEMORY PDF
К. В. Красницька С. 84-90.
СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ ТЕМПУ В МОЛОДІЖНОМУ МОВЛЕННІ PDF (Русский)
С. Ю. Ладиженська С. 91-97.
ІДІОМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СЕГМЕНТ ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY/БЕЗПЕКА PDF (Русский)
К. С. Лектоваров С. 98-107.
АНГЛОМОВНИЙ КОНЦЕПТ HAIR (мотиваційний аспект) PDF
Н. М. Мікава С. 108-115.
КОГНІТИВНА СПЕЦИФІКА ПСЕВДОЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСОБУ ТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ PDF
К. П. Никитченко С. 116-122.
ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ТА ТРОПІВ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ PDF
К. О. Новікова С. 123-130.
ВИПРАВДАНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ П’ЄСИ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
С. А. Остапенко С. 131-140.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ» В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ PDF (Русский)
І. П. Попік С. 141-146.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ «ТУРИЗМ» В АНГЛОМОВНИХ ПУТІВНИКАХ PDF
В. В. Прима С. 147-152.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ PDF
Л. В. Строченко С. 153-157.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ МОВЛЕННЯ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ У ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ PDF (Русский)
О. В. Стингач С. 158-166.
ТРИВАЛА КРИЗОВА СИТУАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ ГАЗЕТНОГО МАКРОТЕКСТУ PDF (Русский)
Л. В. Терехова С. 167-174.
МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТІВ CHARM І ЧАРІВНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська С. 175-180.
КІНЕСИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Н. М. Тхор С. 181-186.
РОЛЬ МЕЛОДИЧНИХ І ТЕМПОРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ ПРОСОДИЧНОГО ПОРТРЕТУ ПОП МУЗИКАНТА PDF (Русский)
О. Є. Унтілова С. 187-195.
ПАРАВЕРБАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ІСПАНІЇ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА УКРАЇНИ (контрастивний аудіовізуальний аналіз) PDF (Русский)
В. О. Чернякова С. 196-204.