Записки з романо-германської філології

Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах.

ISSN 2307-4604 (Print)

ISSN 2518-7627 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 747 від 13.07.2015 р
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2(39) (2017)

Зміст

Статті

СЕМАНТИЧНІ ГЕШТАЛЬТИ АСОЦІАТИВНОГО ОНІМІЧНОГО ПОЛЯ АРОМАТОНІМІВ PDF
Є. С. Біла 3-15
ВАРІАТИВНИЙ ХАРАКТЕР МЕЛОДИЧНОГО КОНТУРУ У МОВЛЕННІ ІРЛАНДЦІВ PDF (Русский)
Д. В. Бубнов 16-24
КОМПРЕСІЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ PDF
С. В. Єрьоменко 25-31
ТЕМПОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ШЕФ-КУХАРЯ PDF (Русский)
О. К. Ковальчук 32-38
ЩЕ РАЗ ПРО РОЛЬ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ В ПІЗНАННІ І ОЗНАЧЕННІ СВІТУ, АБО ЧОМУ ТЕЧУТЬ СЛИНКИ ПРИ СЛОВІ ЛИМОН PDF (Русский)
І. М. Колегаєва 39-47
ПСАЛМИ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД МОЛИТОВНИХ ТЕКСТІВ PDF
Н. О. Кравченко 48-59
ТАКТИКА ІРОНІЗУВАННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ PDF
О. І. П’єцух 60-66
СТРУКТУРА АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ КОСМОПОЕТОНІМІВ PDF
О. Д. Полянічко 67-72
АНГЛОМОВНИЙ ПУТІВНИК ПО УКРАЇНІ ЯК ПОЛІКОДОВИЙ ТЕКСТ PDF
В. В. Прима 73-78
ПРОСОДИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В МОВЛЕННІ АНГЛОМОВНИХ МЕШКАНЦІВ КВЕБЕКА PDF (Русский)
О. О. Русавська 79-86
ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В МЕКСИКАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВАРІАНТІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ PDF
С. І. Сєчіна 87-97
ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В МОВЛЕННІ СПОРТИВНИХ КОМЕНТАТОРІВ PDF (Русский)
І. В. Сіваченко 98-104
СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО: WORD ЯК ЯДЕРНА ЛЕКСЕМА НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ WORD PDF
В. М. Смаглій 105-112
МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ІНСТРУКЦІЙ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЇЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ PDF
О. Й. Снітовська 113-123
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СУБКОНЦЕПТУ PRODIGY У РОМАНІ Р.ДАЛА “MATILDA” PDF
Л. В. Строченко 124-129
ПРОСПЕКЦІЯ ТА РЕТРОСПЕКЦІЯ У НАРАТИВАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НАУКИ PDF
З. Б. Шелковнікова 130-137
ПОНЯТТЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО НЬОГО PDF
А. А. Шистовська 138-145
ФАХОВА ГЛОТТОДИДАКТИКА ЯК НОВИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ МОВ PDF (English)
С. І. Вовчанська 146-154

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.О. БІГУНОВОЇ «ПОЗИТИВНА ОЦІНКА: ВІД КОГНІТИВНОГО СУДЖЕННЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ» Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с. УДК 811.111’23’371’42. Б 597. ISBN 978-617-637-133-5 PDF
О. М. Ільченко 155-157
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.О. КРАВЧЕНКО «СІНЕРГІЙНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ (ТЕОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД)» PDF
О. Ю. Карпенко 158-159