Записки з романо-германської філології

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.
ISSN 2307-4604 (Print)
ISSN 2518-7627 (Online)
DOI 10.18524/2307-4604
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 747 від 13.07.2015 р (мовознавство) та № 1604 від 22.12.2016 р. (літературознавство)
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1(40) (2018)

Зміст

НАУКОВА ШКОЛА доктора філологічних наук, професора В.Г. Таранця

«ДАВНЬОСАКСОНСЬКА МОЛИТВА ХРЕЩЕННЯ» ЯК ПРИКЛАД ДІАЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ PDF
Ю. О. Березіна 4-8
ПРИРОДА ДИФТОНГІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК В ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
О. В. Глущенко 9-17
ДІАХРОНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗБІРНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Л. М. Голубенко, І. Г. Кулина 18-24
РОЗВИТОК СЕМАНТИКИ ІМЕННИКІВ GOMO/GOMMAN «ЧОЛОВІК, ЛЮДИНА» У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі давніх текстів: діахронічне дослідження) PDF
Н. В. Літвінова 25-33
МІСЦЕ ЧИСЛІВНИКІВ В ДОСЛІДЖЕННІ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ PDF
Г. Ю. Ярмолович 34-40
ДИСКУРСИВНІ ЧАСТКИ У РОЗВИТКУ ДИГІТАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ PDF (Deutsch)
Т. Д. Вербицька, І. В. Никифоренко 41-46

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

ЩОДО ПИТАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-МОВИ ЯК СУЧАСНОГО МОВНОГО ЯВИЩА PDF
О. Б. Алексєєва 47-53
ЛАКУНИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ГУМОР: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Т. О. Анохіна, І. К. Кобякова, С. О. Швачко 54-64
СТРУКТУРА АГЕНТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ У РИТУАЛІЗОВАНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі англомовної лінгвокультури) PDF
О. М. Афанасьєва 65-74
ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА PDF
В. В. Балабін 75-82
СЛОВНИКИ ІНДІЙСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ В ПАРДИГМІ OXFORD UNIVERSITY PRESS PDF (Русский)
Н. С. Битко 83-93
ФОНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ІРЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Д. В. Бубнов 94-100
РОЛЬ ВЛАСНИХ НАЗВ В СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ОБРАЗІВ ПЕРСОНАЖІВ ЕЛЕКТРОННИХ ІГОР PDF
Т. В. Варбанець 101-105
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ГЕМЕРОНІМІВ PDF
О. О. Васильєва 106-112
ВЗАЄМОДІЯ ГРАМАТИЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ PDF (Русский)
Л. А. Дмитрук 113-120
КОНСТРУЮВАННЯ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ: ЕТАПИ ТА ОДИНИЦІ PDF
І. М. Колегаєва 121-127
РИТУАЛ БОГОСЛУЖІННЯ ЯК СЕМІОТИЧНИЙ ВИЯВ СИНЕРГІЙНОСТІ МОЛИТОВНОГО ДИСКУРСУ PDF
Н. О. Кравченко 128-138
ТОПОНІМІЧНА ЛЕКСИКА ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ КЛАСИФІКУВАННЯ PDF (Русский)
Є. М. Музя 139-144
СПЕЦІФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF
К. О. Мулик 145-151
СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІЙНИХ ПРОТОПОВІДОМЛЕНЬ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF (Русский)
Е. Н. Набока 152-158
ВЕРБАЛЬНА ТА НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ (на матеріалі публікацій А. Піза) PDF
І. П. Попік 159-165
РИТОРИЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МЕТАФОРИ В НАУКОВО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
А. Я. Савчук 166-171
ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ПОЛІСЕМАНТИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ-РЕПРЕЗЕНТАНТІВ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі мексиканського та чилійського національних варіантів іспанської мови) PDF
С. І. Сєчіна 172-177
РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОСОДІЇ У МОВЛЕННІ СПОРТИВНИХ КОМЕНТАТОРІВ (на матеріалі коментарів кінних перегонів) PDF
І. В. Сиваченко 178-184
КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ PDF
Л. В. Строченко 185-192
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Н. М. Тхор 193-199
ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛЕЇЗМІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
В. В. Четайкіна 200-205
ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ У НАВЧАННІ ГРЕЦЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF (English)
Н. Подковирофф 206-211
БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ВАЖЛИВІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ PDF (English)
І. A. Сорока 212-217

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

«ОЛІТЕРАТУРНЕННЯ» ЯК ОЗНАКА НОВОЇ ДРАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ В ОЦІНЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ PDF
Л. І. Cинявська 218-225
БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ТВОРЧОСТІ О.К. ТОЛСТОГО В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
О. І. Ярмолович 226-232