Записки з романо-германської філології

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.
ISSN 2307-4604 (Print)
ISSN 2518-7627 (Online)
DOI 10.18524/2307-4604
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 747 від 13.07.2015 р (мовознавство) та № 1604 від 22.12.2016 р. (літературознавство)
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Бистров Я.В., д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2(43) (2019)

Зміст

ДО ЮВІЛЕЮ Т.Д.ВЕРБИЦЬКОЇ

IРОНIЯ КУРТА ТУХОЛЬСЬКОГО I ЗАСОБИ ЇЇ ВIДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДI PDF (Русский)
Л. Л. Букрєєва, I. О. Нiкiтiнська 6-19
ВАРІАТИВНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ ФОНЕМИ /r/ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ PDF (Русский)
О. Г. Васильченко 20-29
РОЗВИТОК ГРАМАТИЧНОГО РОДУ ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Л. М. Голубенко, l. Г. Кулина 30-38
ГЕНДЕРНА ЛІНГВІСТИКА: ВИТОКИ І ПРЕСКРИПТИВНИЙ НАПРЯМОК PDF (Русский)
Н. Ю. Колесниченко 39-49
СЕМАНТИКА ДІЄСЛОВА HÖREN ‘ЧУТИ’ В ДВН. ТА СВН. ТЕКСТАХ ТА ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЯ PDF
Т. В. Тупікова, Т. Б. Козак 50-59
ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІРОНІЇ ДІТЕРА НУРА PDF (Русский)
Р. Ю. Усенко 60-67
ПРО ФОНЕТИЧНИЙ МІНІМУМ ПРИ ВИКЛАДАННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF (Deutsch)
І. В. Никифоренко 68-73

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ІНТЕРНЕТ- МЕРЕЖ ЯК СУЧАСНОГО МОВНОГО ЯВИЩА PDF
О. Б. Алексєєва 74-80
МОВНА СИТУАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ ІНДІЇ: ДОБРИТАНСЬКИЙ ПЕРІОД PDF (Русский)
Н. С. Битко 81-92
СМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК ПРИ ПЕРЕКЛАДІ PDF
А. Є. Болдирева 93-102
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
К. В. Георгієвська 103-108
ФРАНЦУЗЬКА МОВА ДЛЯ АКАДЕМІЧНИХ ЦІЛЕЙ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ГУРТКА ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА «ІСТОРІЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА» PDF
Л. С. Дімова 109-122
СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У СИНЕРГЕТИЦІ ДЕКОДУВАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ОБСЯГУ ІМЕННИКІВ (на матеріалі німецькомовної художньої прози) PDF
В. В. Дребет 123-135
ЛІНГВІСТИЧНІ АТРИБУТИ АНГЛІЙСЬКИХ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ДЕНУМЕРАТИВІВ PDF (Русский)
І. К. Кобякова, С. О. Швачко 136-148
СЕНСО́РНА ЛЕКСИКА АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ: СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В СИСТЕМІ МОВИ, ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Стаття 3 PDF (Русский)
І. М. Колегаєва 149-170
ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТНОГО РІВНЯ В МОВЛЕННІ СУЧАСНИХ АВСТРАЛІЙЦІВ PDF
О. В. Костроміна 171-179
МЕЛОДІЙНІ ТА ЧАСТОТНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ЖИТЕЛІВ ЛАНКАШИРУ PDF
Г. Б. Кравець, В. В. Коблік, М. В. Цинова 180-188
ХАРЧОВИЙ КОД КУЛЬТУРИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ГРЕЦЬКОЇ МОВ PDF
О. П. Матузкова, І. В. Діброва 189-208
СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО КOНЦEПТУ HAIR PDF
Н. М. Мікава 209-213
ТОПОНІМІЧНА ЛЕКСИКА ТА МЕТОДИ ЇЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ PDF (Русский)
Є. М. Музя 214-221
СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ТВОРУ «АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС» PDF
С. Нешко, О. Ель Кассем 222-230
МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТЕТ БОЖЕВІЛЬНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF (Русский)
Д. О. Поздняков 231-237
СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ» PDF (Русский)
І. П. Попік 238-245
АСОЦІАТИВНІ ОЗНАКИ АНГЛОМОВНОГО концепту GENIUS PDF
Л. В. Строченко 246-251
СТАНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ PDF (Русский)
О. Г. Томчаковський, Ю. О. Томчаковська 252-260
АНГЛОМОВНА СТОМАТОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Н. М. Тхор 261-266
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ТА ЇХ СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В ДИТЯЧОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ЖАНРІ PDF
О. О. Чорна, К. О. Кулик 267-275

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

БРИТАНСЬКИЙ РОМАН ПІСЛЯ 2000 р.: АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОСТПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ PDF
Д. Дроздовський 276-289